Ta kontakt med oss for mer info.
Jan Erik Guldbrandsen
Prosjektmegler/Nybolig
Torbjørn Torsvik
Daglig leder, Eidfjord Resort
Elin Merete Stormo
Prosjektmegler

Eidfjord Resort - 800moh

Vestlandets nye helårs destinasjon

Nedenfor kan du laste ned ulike dokumenter ifbm planprosessen til Eidfjord Resort.

Helt fra ide til konsept, videre til planprosesser, prosjektutvikling og frem til endelige godkjenninger.

Initiativtakerne og dagens eiere, Connie og Ivan Løvheim, har gjennom mer enn 15 år jobbet sammen med noen av de fremste miljøene, 
både i Norge og internasjonalt, innen sitt fagområde, og har under hele prosessen over alle disse årene, hatt fokus på en bærekraftig utvikling av EIDFJORD RESORT.

*

 ECOSIGN LTD –  Paal Kahrs Arkitekter –  EVINY –  Norconsult –  PwC –  KPMG m.fl… 

Masterplan - 2010-2021

"Eidfjord Resort found the perfect area to establish an all year resort with all the facilities and activities needed..."
- Eric Callendar, Vice President Ecosign LTD

I samarbeid med en av verdens ledende «Mountain planning» selskap, Ecosign LTD, har initiativtakerne helt siden 2010 jobbet med å utvikle en Masterplan for hele Sysendalen området.

Hensikten var å lage en totalt analyse av alle mulige områder i Sysendalen, for å finne det best egnete området til å etablere en bærekraftig helårs destinasjon.

I en detaljert Masterplan over hele området, var det klart at det området som Eidfjord Resort sammen med Ecosign valgte ut, tilfredsstilte alle krav til å kunne bli en suksessrik helårs bærekraftig reiselivsdestinasjon…

 

Last ned utvalgte dokumenter fra Masterplanen utført i samarbeid mellom Eidfjord Resort og ECOSIGN MOUNTAIN PLANNERS LTD

 

 – MASTERPLAN tekst (English)

 – MASTERPLAN-Tegningshefte

 – MASTERPLAN-kart

 – MASTERPLAN-Eidfjord Resort

 – MASTERPLAN-Village center

 

...the location meets all the requirements for a sucessful all year destination....
- Paul Matthews - CEO, Ecosign LTD

Kommunedelplan - 09.04.2019

"Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner planlagt område for Eidfjord Resort med alpinanlegg i Eidfjord kommune."
- Monica Mæland. Kommunal- og moderniseringsminister

I 2009 var det første møtet mellom initiativtakeren, Ivan Løvheim, og kommunens eget næringsutviklingsselskap, Eidfjord Utvikling.

Etter det første møtet ble det raskt satt opp et møte med daværende Ordfører, Rådmann og Plansjef i kommunen, og det ble enighet om å lage en mulighetsstudie for hele Sysendalen. I samarbeid med det kanadiske selskapet ECOSIGN MOUNTAIN PLANNERS LTD ble det laget en mulighetsstudie for å se på potensialet til å etablere en helårs destinasjon i Sysendalen i Eidfjord Kommune. Det ble utført utallige befaringer i området sammen med både eksperter fra Ecosign, Ordfører og administrasjon fra Eidfjord Kommune, Miljøavdelingen hos Fylkesmannen, Utvalg fra Fylkeskommunen og ulike grunneiere fra Sysendalen.

 

Allerede i juni 2016 var arbeidet med arealdelen av Kommunedelplanen for Sysendalen klar til å godkjennes i Kommunestyret i Eidfjord.

Dessverre så var det på dette tidspunkt uenighet om detaljer rundt bl.a. villreinområdet mellom Eidfjord Kommune og daværende Fylkesmann, som gjorde til at den endelige godkjenningen ble overlatt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Den reviderte Kommunedelplanen ble endelig godkjent den 09.apruil 2019.

 

Last ned utvalgte dokumenter fra den endelige godkjente Kommunedelplanen under:

 

 – Vedtak KMD-09.04.2019

 – Vedtak Eidfjord Kommune desember 2017

 – Planomtale KDP 

 – Hovedkart KDP

 – Føresegner KDP 

"Departementet har lagt avgjerande vekt på kommunens behov for fleire heilårsarbeidsplassar og ynskje om å legge til rette for eit attraktivt tilbod i Sysendalen i form av eit moderne alpinsenter med alpinlandsby og nye fritidsbustader."
- Vedtak KMSD 09.april 2019

Reguleringsplan - 01.02.2021

"I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjenner Eidfjord kommunestyre privat detaljreguleringsplan for Eidfjord Resort, slik det går fram av Planomtale, plankart, og føresegner sist revidert 11.01.2021. Det er ikkje motsegn(er) til planen."
- Kommunestyret, Eidfjord Kommune, 01.02.2021

Etter at Kommunedelplanen (KDP) ble godkjent i april 2019, ble det satt i gang et omfattende arbeid med å tilpasse detaljreguleringsplanen for Eidfjord Resort til vedtaket fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Sammen med planavdelingen i kommunen og planansvarlig hos prosjektet, NORCONSULT AS, utførte prosjektet og ECOSIGN LTD tilpasninger av hele området til Eidfjord Resort slik det foreligger i dag.

I denne fasen ble det utført omfattende analyser av både Hydrologi (myr m.m.), flom, friluftsliv, ROS analyser og naturmangfold m.m….

Flere av rapportene fra dette arbeidet kan lastes ned under.

Området som er fradelt som eget Gnr/Bnr (19/326) kan ses her: 

https://kommunekart.com/Eidfjord_Resort

Last ned utvalgte dokumenter fra den endelige godkjente detaljreguleringsplanen til Eidfjord Resort:

 

 – Vedtak Eidfjord Kommune 01. februar 2021

 – Planomtale, detaljregulering Eidfjord Resort

 – Føresegner detaljregulering, Eidfjord Resort

 – KU Myrer – Naturmangfold, detaljregulering Eidfjord Resort

 – Tegningshefte – MP – heis – illustrasjoner

 – Plankart detaljreguleringsplan, Eidfjord Resort

 – ROS analyse, detaljreguleringsplan Eidfjord Resort

 

...prosjektet vil skapa mange heilårsarbeidsplassar, og gje fleire positive ringverknadar både for Eidfjord som lokalsamfunn, men også regionalt."
- Vedtak Eidfjord Kommunestyre 01.feb 2021

Kontakt oss...

Ideen startet for mer enn 14 år siden og visjonen er klar…
Vi skal bli et av Norges mest spennende, bærekraftige helårs reisemål.

Torbjørn Torsvik - Mob.: 9526 1256

Daglig leder
Eidfjord Resort
epost: torbjorn@eidfjordresort.no

Helt siden jeg oppdaget dette flotte området, har jeg hatt et brennende engasjement om å skape Eidfjord Resort!

Ivan Løvheim

Eier / Styreleder
Mobil: 980 900 77
epost: ivan@eidfjordresort.no

Vi er opptatt av å skape aktiviteter for hele familien og samtidig ivareta den fantastiske naturopplevelsen i området.

Connie Løvheim

Eier / styremedlem,
Mobil: 90 79 39 01
epost: connie@eidfjordresort.no

Vi er mange eventyr. Og best av alt.
Vi er ditt eventyr – fra fjord til vidde.