Ta kontakt med oss for mer info.
Hanne Handeland
Eiendomsmegler MNEF
Ådne Hognerud
Eiendomsmegler MNEF
Finn din helårsdrøm!

Tomtevelger

Tomteareal fra 900 m2 til 1200 m2

Fritidsbustadar

  • Det kan førast opp ein fritidsbustad med ein tilhøyrande garasje/uthus på kvar tomt. Garasjar/uthus skal saman med fritidsbustaden utgjere ein heilskap i form, materialbruk og fargeval.
  • Maksimal utnyttingsgrad er 20% BYA, men likevel maks 200 m2 BYA der %-BYA tilseier høgare utnytting
  • Maksimal mønehøgd 6,0 meter over gjennomsnittleg planert terreng. For tomt nr. 7-9, 12-15, 31-36 og 41, kan ein tillate underetasje og då med maksimal mønehøgd 7,0 m over gjennomsnittleg planert terreng.
  • Maksimal fyllingshøgde er 1,5 m frå opphavleg terreng, målt loddrett frå fyllingstopp til opphaveleg terreng. Men likevel slik at høgdeforskjell mellom fyllingsfot og fyllingstopp ikkje overskrid 3 m.
  • For tomter som krev terrengopparbeiding med skjering, skal forholdet mellom fylling og skjering væra 40/60. Skjering skal målast frå opphaveleg terreng og loddrett på skjeringsbotn. I desse tilfelle vert maks fyllingshøgde sett til 2,5 meter målt loddrett frå fyllingstopp, og maks høgdeforskjell mellom fyllingsfot og fyllingstopp 4 meter.
  • Maksimal høgde på grunnmur er 0,5 m. Dette kravet kan fråvikast for hytter med tillate underetasje.
  • Areal for parkering av 2 bilar pr. bueining skal opparbeidast innanfor eige tomt.
  • Areal som ikkje vert bygd ned skal i størst mogleg grad vera urørt og behalde eksisterande vegetasjon.
  • Gjerde er ikkje tillate, med unntak av sikringsgjerde mot bratte parti. Eventuelle sikringsgjerde skal ha mørke fargar for best mogleg landskapstilpassing.

Ta kontakt med oss

Velkommen til tomtevisning. Tomtene er godt og synlig merket i området

Kontakt oss for privat visning!

Hanne_Handeland
Hanne Handeland
Eiendomsmegler MNEF

Hanne har lang erfaring med prosjektsalg av eiendommer på fjellet - og sørger alltid for at alt av salgsmateriell og -dokumenter er på plass til avtalt tid.
Ta kontakt med Hanne for mer info.
+47 988 22 926

Jannike
Jannike S. Herleiksplass
Daglig Leder / Eiendomsmegler MNEF

Jannike er vår mestselgende eiendomsmegler og daglig leder ved kontoret. Hun har stor ekspertise på fritidsmarkedet, som hun kjenner bedre enn noen andre.
Ta kontakt med Jannike for mer info.
+47 979 75 151

Adne_Holestol
Ådne Hognerud
Eiendomsmegler MNEF/Økonom

Ådne bringer herlig ungdommelig energi inn i teamet vårt - og du skal lete lenge for å finne en mer målrettet og hardtarbeidende eiendomsmegler enn ham.
Ta kontakt med Ådne for mer info.
+47 922 08 195